เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ด่วนมากที่สุด)    
งดการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค (จะแจ้งให้ทราบเมื่อพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ได้ในระบบ)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 2.การเปลี่ยนกลุ่ม (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเปลี่ยนกลุ่มการเรียนในรายวิชาต่างๆ ขอให้ติดต่อเคาน์เตอร์กองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด (นักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มการเรียนเองได้)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2558
 3.สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะวิชา (ด่วนมากที่สุด)    
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะวิชา ต้องทำการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเองและชำระเงินออนไลน์ (PAY ON-LINE) โดย นศ.ต้องมียอดเงินในบัญชีให้เพียงพอกับค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ควรทำการแต่เนิ่นเนิ่น หากพ้นกำหนด นักศึกษาต้องชำระเงินค่าปรับการลงทะเบียนช้า
 • กรณีลืม PIN หรือ บัตรนักศึกษาหาย รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย ด่วนที่สุด
 • หากมีปัญหาขัดข้องติดต่อ กองบริการการศึกษา กทม. 02-2213903 หรือ 02-2234010 หรือ นฐ 034-255750-1
 • ศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเอง คลิก
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
   4.การขอสำเร็จการศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
   5.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (ด่วนมากที่สุด)    
  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://reg.su.ac.th/registrar/withdrawdocuments.asp หรือคลิกที่เมนู "เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน" ทางด้านซ้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
   6.รายชื่อนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
  Click เพื่อดูรายชื่อ

  ส่งเอกสารที่สำนักงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  ด่วนที่สุด!!!!!!!!!!!!!
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2557
   7.ประกาศ…สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ด่วนมากที่สุด)    
  ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือส่งไม่ครบ รีบส่งเอกสารดังกล่าวมาที่กองบริการการศึกษา ด่วนที่สุด มิฉะนั้นจะถูกล็อกระบบไม่ให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2557
   8.การขอเอกสารออนไลน์ - นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษา วิทยาเขตฯเพชรบุรี และ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ขอเอกสารออนไลน์ และจะขอรับเอกสารด้วยตัวเองที่ กรุงเทพมหานคร (กองบริการการศึกษา วังท่าพระ) ***ให้นักศึกษา เลือกสถานที่รับเอกสาร 1:วังท่าพระ เท่านั้น *** (ถ้าไม่เลือกรับเอกสารที่ 1:วังท่าพระ นักศึกษาต้องไปรับเอกสารที่วิทยาเขตต้นสังกัด)
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา วังท่าพระ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2557
   9.Facebook Page ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
  ติดตามข่าวสารต่างๆ ของกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ https://www.facebook.com/edsSUsanamchan

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   10.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS (ด่วนมากที่สุด)    
  นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
 • สำหรับ Android จะตามมาเร็ว ๆ นี้
 • สำหรับอาจารย์รอการพัฒนาในช่วงเวลาต่อไป
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2556
   11.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชา
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   12.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   13.การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน (เบิกเงินสวัสดิการการศึกษา)    
  คลิก
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
   14.กำหนดวิธีการลงทะเบียนพร้อมทั้งการชำระเงิน (เฉพาะนักศึกษาปี 1)    
  คลิก
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
   15.ติดต่อสอบถาม    
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2553
   16.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   17.หลักเกณฑ์การสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ    
  ราชบัณฑิตยสถานออกประกาศหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อใช้ในการเขียนนามศัพท์ต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

  Download
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2551
   18.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   19.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:sumpunyoo_t@su.ac.th , Graduate School:fha_faa@hotmail.com