เมนูหลัก

       นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ำ ซึ่งครั้งแรกได้ผลการศึกษา D หรือ D+ ให้พิจารณา ก่อนว่าเรียนแล้วจะได้ผลการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ ? หากภายหลังได้ผลการศึกษาเป็น F จะถือว่ารายวิชานั้นสอบไม่ผ่าน /// ให้นักศึกษาตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง มิเช่นนั้นเอกสารหนังสือสำคัญออกผิด /// กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ด่วนมากที่สุด)    
* นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2
* นักศึกษาชั้นปีที่ 3
* นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป
* นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวิชาชีพครู 5 ปี ชั้นปีที่ 4
* นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวิชาชีพครู 5 ปี ชั้นปีที่ 5
* นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 1
* นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 2
* นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 3
* นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2560
 2.ประกาศ...การชำระเงินสำหรับนักศึกษาที่เพิ่มรายวิชาและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น (ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา นฐ   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2560
 3.ประกาศเพิ่มที่นั่งวิชาศึกษาทั่วไปวังท่าพระ (084 107) เริ่มลง 17ม.ค. 60 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (ด่วนมากที่สุด)    
รายวิชา 084 107 ENERGY IN ASEAN รับเพิ่มอีก 180 คน เป็น 270 คนดังนี้ กลุ่ม 2 เพิ่มอีก 100 คน จากเดิม 39 คน เป็น 139 คน และเปิดกลุ่ม 3 รับจำนวน 80 คน สำหรับทุกคณะวิชาทุกชั้นปี หลักสูตร 54 ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขกลุ่ม1 และกลุ่ม 2 สัหากสงสัยติดต่อ คุณวิลุดา กองบริการการศึกษา วังท่าพระ ชั้น2
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2560
 4.ประกาศเพิ่มที่นั่งวิชาศึกษาทั่วไปวังท่าพระ (083 102) เริ่มลง 16 ม.ค. 60 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (ด่วนมากที่สุด)    
รายวิชา 083 102 Psychology and Human Relations รับเพิ่มอีก 180 คน เป็น 360 คนดังนี้ กลุ่ม 2 เพิ่มอีก 100 คน จากเดิม 84 คน เป็น 184 คน และเปิดกลุ่ม 3 รับจำนวน 80 คน สำหรับทุกคณะวิชาทุกชั้นปี หลักสูตร 54 (นักศึกษาที่อยู่หลักสูตร 59 จะย้ายกลุ่มให้ภายหลัง) หากสงสัยติดต่อ คุณวิลุดา กองบริการการศึกษา วังท่าพระ ชั้น2
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2560
 5.ประกาศเพิ่มที่นั่งวิชาศึกษาทั่วไปวังท่าพระ (082 109) เริ่มลง 16 ม.ค. 60 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (ด่วนมากที่สุด)    
รายวิชา 082 109 Music Appreciation รับเพิ่มอีก 50 คน เป็น 230 คน หากสงสัยติดต่อ คุณวิลุดา กองบริการการศึกษา วังท่าพระ ชั้น 2
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2560
 6.ประกาศเพิ่มที่นั่งวิชาศึกษาทั่วไปวังท่าพระ (082 102) เริ่มลง 16 ม.ค. 60 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (ด่วนมากที่สุด)    
รายวิชา 082 102 Man and Creativity รับเพิ่มอีก 180 คน เป็น 360 คนดังนี้ กลุ่ม 3 เพิ่มอีก 100 คน จากเดิม 31 คน เป็น 131 คน กลุ่ม 4 เพิ่มอีก 50 คน จากเดิม 30 คน เป็น 80 คน (เฉพาะสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส) และเปิดกลุ่ม 5 รับจำนวน 30 คน สำหรับทุกคณะวิชาทุกชั้นปี หลักสูตร 54 (นักศึกษาที่อยู่หลักสูตร 59 จะย้ายกลุ่มให้ภายหลัง) หากสงสัยติดต่อ คุณวิลุดา กองบริการการศึกษา ชั้น 2
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2560
 7.ประกาศรายวิชาเลือกเอก โท ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 (ด่วนมากที่สุด)    
ภาควิชาภาษาอังกฤษ กำหนดการลงทะเบียนวิชาเลือกเอก โท ภาษาอังกฤษ ดังนี้ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียนได้วันที่ 2 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนได้วันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 8.ประกาศ...แจ้งย้ายสำนักงานกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ (ด่วนมากที่สุด)    
สำนักงานกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จะย้ายจากอาคารอธิการ 2 ชั้น 1 มาเปิดทำการที่ อาคาร 50 ปี ชั้น 8 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2559
 9.ประกาศ...ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง (ด่วนมากที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง (เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบเบิกค่าประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา)

++Download++
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2559
 10.เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน (ด่วนมากที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน สามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://www.eds.su.ac.th/tuitionandfees.htm หรือคลิกที่เมนู "เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียน" ทางด้านซ้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (www.reg.su.ac.th)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2559
 11.แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (ด่วนมากที่สุด)    
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคณะวิชาหรือประเภทวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปตรวจร่างกายและเอกซเรย์เองจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดย Download เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพและเอกเรย์ แล้วนำผลการตรวจไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

Download
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2559
 12.ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านกรอกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ด่วนมากที่สุด)    
เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งยังมีข้อมูลบางส่วนที่มหาวิทยาลัยยังไม่มี จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกท่านช่วยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ โดย login เข้าระบบ reg แล้วกรอกข้อมูล เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2559
 13.DOWNLOAD APP : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS (ด่วนมากที่สุด)    
นักศึกษาปริญญาตรี ขณะนี้สามารถ download app : su reg info ระบบปฏิบัติการ Android & IOS และแนะนำ ติชม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง http://apps.su.ac.th/sureginfo/ เพื่อการพัฒนาระบบ
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 14.การสำเร็จการศึกษา    
 • โปรแกรมตรวจสอบจบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ และการจัดหมวดหมู่ยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องโยกย้ายภายหลัง เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรหลาย Version ดังนั้นให้นักศึกษายึดตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับจากคณะวิชาเป็นหลัก
 • นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกครั้ง ถ้าหากนักศึกษาเปลี่ยนใจทำการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกการสำเร็จการศึกษา มิฉะนั้นการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2556
   15.การขอหนังสือสำคัญต่างๆ    
  ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญ
 • นักศึกษาเขียนคำร้อง
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระเงินชุดละ 50 บาท
 • นำคำร้องพร้อมใบเสร็จยื่นกองบริการการศึกษาหรือคณะวิชาต้นสังกัด(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2552
   16.ติดต่อสอบถาม    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร. 0-2849-7500
  วังท่าพระ โทร. 0-2623-6115-36
  พระราชวังสนามจันทร์ โทร. 0-3425-3910-9, 0-3425-3840-4, 0-3427-0222-41
  สารสนเทศเพชรบุรี โทร. 0-3259-4043-50

  กองบริการการศึกษา (นักศึกษาปริญญาตรี)
  วังท่าพระ โทร. 0-2221-3903
  (คณะจิตรกรรมฯ, สถาปัตย์ฯ, โบราณฯ, มัณฑนศิลป์, ดุริยางค์ และวิทยาลัยนานาชาติ)
  สนามจันทร์ โทร. 0-3425-5750-1
  (คณะอักษรฯ, ศึกษาฯ, วิทย์ฯ, เภสัชฯ, วิศวะฯ, สัตวะฯ, การจัดการฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)

  บัณฑิตวิทยาลัย (นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก)
  ตลิ่งชัน โทร. 0-2849-7502
  สนามจันทร์ โทร. 0-3421-8788

  กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
  วังท่าพระ โทร. 0-2221-4333
  สนามจันทร์ โทร. 0-3425-3849
  เพชรบุรี โทร. 0-3259-4108

  คณะวิชาต่างๆ
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โทร. 0-2221-0820
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วังท่าพระ) โทร. 0-2221-5877
  คณะโบราณคดี โทร. 0-2224-7684
  คณะมัณฑนศิลป์ โทร. 0-3427-5030, 0-3427-0413
  คณะอักษรศาสตร์ โทร. 0-3425-6709
  คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 0-3425-5095
  คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3424-5303
  คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-3425-5800
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 0-3421-9364-6
  คณะดุริยางคศาสตร์ โทร. 0-2424-5623
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 0-3259-4043-50 ต่อ 41131
  คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0-3259-4028
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพชรบุรี) โทร. 0-3259-4033
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บางรัก) โทร. 0-2233-4995
  วิทยาลัยนานาชาติ โทร. 0-2849-7522

  หอพักนักศึกษา
  สนามจันทร์ โทร. 0-3427-5004
  เพชรบุรี โทร. 0-3259-4035
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2558
   17.คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    
  1. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. คณะโบราณคดี
  4. คณะมัณฑนศิลป์
  5. คณะอักษรศาสตร์
  6. คณะศึกษาศาสตร์
  7. คณะวิทยาศาสตร์
  8. คณะเภสัชศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  10. คณะดุริยางคศาสตร์
  11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  12. คณะวิทยาการจัดการ
  13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  14. วิทยาลัยนานาชาติ
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2552
   18.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
  โทรศัพท์ : 0-2849-7502-3,08-8229-2015
  โทรสาร : 0-2849-7503

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3421-8788,08-8229-2013
  โทรสาร : 0-3424-3435

  เว็บไซต์
  http://www.graduate.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
   19.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  วังท่าพระ
  โทรศัพท์ : 0-2221-3903
  โทรสาร : 0-2221-3102

  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทรศัพท์ : 0-3425-5750-1
  โทรสาร : 0-3425-5807

  เว็บไซต์
  http://www.eds.su.ac.th
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2550
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : Bachelor Thapra:usa@su.ac.th , Bachelor Sanamchan:ekachaisonklin@gmail.com , Graduate School:fha_faa@hotmail.com